เครื่องอ่านบัตรประชาชน

รายการ
Download
โปรแกรมเครื่องอ่านบัตรพัฒนชัยยนต์ - IDCardPCY.rar
โปรแกรมติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประชาชน - Windows
โปรแกรมติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประชาชน - Ubuntu
IDCard_เฮง
- ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูล
- ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูล
- ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูล
คู่มือการติดตั้งเครื่องอ่านบัตร (สำหรับ UBUNTU)
คู่มือการติดตั้งเครื่องอ่านบัตร (สำหรับ WINDOWS)